Proces implantácie zárodku do endometria je ovplyvňovaný radom rastových faktorov a cytokíniov, ktoré v adhezívnej fáze implantácie spúšťajú prípravné procesy pre prijatie embrya. Leukemia ihibitory factor (LIF) je jedným z ústredných regulačných faktorov, bez jeho účasti sa implantácia neuskutoční. LIF je vysoko glykozilovaný, jednoreťazcový proteín zložený z 202 aminokyselín s tromi disulfidickými mostíkmi. Gén kódujúci primárnu štruktúru LIF sa u človeka nachádza na 22.chromozóme v oblasti q12. Kódujúca sekvencia LIF je značne konzervatívna a je rozdelená na tri exóny. Doteraz boli popísané tri bodové mutácie v kódujúcej a regulačnej oblasti génu LIF. Dve z týchto mutácií ležia v exóne 3 a poškodzujú funkčnosť tzv. AB kľučky LIF proteínu, ktorá je nevyhnutná pre interakciu s LIF-receptorom. Tretia mutácia bola nájdená v 5´regulačnej oblasti pred štart kodónom exónu 1 a predpokladá sa, že vedie k poruchám transkripcie, ktorá sa prejaví poklesom produkcie glykoproteínu LIF. Všetky tieto tri mutácie boli popísané u infertilných žien.

Hlavným cieľom nášho projektu je identifikácia a následná charakterizácia nových mutácií génu kódujúceho glykoproteín LIF u klinicky detailne charakterizovanej populácie pacientiek s diagnózou idiopatickej neplodnosti. Naše výsledky povedú k lepšiemu pochopeniu patofyziológie infertility a môžu tak načrtnúť ďalšie postupy je liečby.

Tento projekt prebieha v spolupráci s IVF centrom v Plzni a je podporený grantom GAČR 301/02/1232 a niektoré výsledky boli publikované (viď článok č.41).

Analýza

Detekcia bodových mutácií v kódujúcich oblastiach génu LIF sa robí pomocou gélovej elektroforézy s teplotným gradientom (TGGE). Pozitívne vzorky sú následne sekvenované. Zistené bodové mutácie sú spracované počítačom a je charakterizovaný ich vplyv na funkciu výsledného proteínu.

 • Slideshow Format
  Obr.1

  TGGE v 8% akrylamidovom géli. 4,6 – vzorky s bodovou mutáciou, 1,2,3,5 – vzorky bez mutácie.

 • Slideshow Format
  Obr.2

  Heterozygotna bodová mutácia G -> A tretieho exónu génu LIF v pozícii 3400, ktorá vedie k zámene Val -> Met

Literatúra

 1. Giess R, Tanasescu I, Steck T, Sendtner M. Leukaemia inhibitory factor gene mutations in infertile women. Mol Hum Reprod. 1999;5(6):581-6.
 2. Robb L, Dimitriadis E, Li R, Salamonsen LA. Leukemia inhibitory factor and interleukin-11: cytokines with key roles in implantation. J Reprod Immunol. 2002;57(1-2):129-41.
 3. Steck T, Giess R, Suetterlin MW, Bolland M, Wiest S, Poehls UG, Dietl J. Leukaemia inhibitory factor (LIF) gene mutations in women with unexplained infertility and recurrent failure of implantation after IVF and embryo transfer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004;112(1):69-73.