Upozornenie:

Inf. súhlas je súčasťou žiadanky o vyšetrenie.

Sprievodka na vyhodnotenie cerviko-vaginálnej cytológie

Vzor novej sprievodky ku gynekologickému cytologickému vyšetreniu. Táto sprievodka je upravená podľa Bethesda systému 2001 a je tiež určená k hláseniu výsledkov genotypizácie HPV. Jednotlivé položky novej sprievodky budú úplne zhodné s položkami softwaru Cytopathos, spol. s r.o. a tak bude možné naďalej získavať výsledky gynekologických cytológií cez Internet (viď naša služba WebZis).

Sprievodka

Sprievodka k vyšetreniu cytológie moču

Sprievodka

Žiadanka na vyšetrenie sérových autoprotilátok (metodou NIF, BLOT)

Sprievodka

Žiadanka na molekulovo genetické vyšetrenie

Sprievodka

Žiadanka na histologické vyšetrenie

Sprievodka