• Obal publikácie

  Priebojníkové excízie v dermatológii a dermatopatológii

  Zoltán Szép

  Na konci roku 2013 bola v nakladateľstve EUROVERLAG, s.r.o. Plzeň, Česká republika vydaná publikácia z oblasti dermatológie.
  Publikácia má 264 strán a obsahuje veľké množstvo obrázkov a schém, ktoré dokumentujú jednotlivé princípy výberu vhodných kožných eflorescencií určených na excíziu. Podrobne opisuje technické detaily metódy priebojníkovej excízie a poukazuje na najčastejšie chyby vznikajúce pri odosielaní kožných vzoriek na histopatologické vyšetrenie.

  Recenzia

  Szép Z.:
  Priebojníkové excízie v dermatológii a dermatopatológii
  2013, 1. vydanie, vydavateľstvo Euroverlag s.r.o., Plzeň
  ISBN 978-80-7177-963-6

  formát A4, 264 strán, 364 farebných obrázkov, množstvo tabuliek, 28 príloh

 • Obal publikácie

  Nádory varlat

  Ondřej Hes, Michal Michal, Petr Mukenšnabl, Veličkinová, Milan Hora, Ludmila Boudová

  Kniha "Nádory varlat" autorov Hese, Michala, Mukenšnabla, Veličkinovej, Hory, Boudovej je najnovšia monografia venujúca sa benigním a maligným nádorom semeníkov.
  Materiál, z ktorého autori čerpali, pochádza z archívov a Registra nádorov Šiklovho ústavu FN a LFUK v Plzni, z archívov Bioptické laboratoře s.r.o., z archívu Cytopathos, spol. s r.o. a z konzultačných prípadov autorov publikácie. Veľa prípadov bolo získaných od patológov zo zahraničia či už ako konzultácie, alebo ako príspevok k tejto monografii.
  V texte je položený dôraz hlavne na diferenciálnu diagnostiku jednotlivých lézií; podrobne sú komentované tiež nenádorové afekcie, ktoré nádory imitujú. Súčasťou knihy je sekcia venovaná klinickej diagnostike a liečbe nádorov semeníkov.
  Publikácia má 368 strán, obsahuje 380 farebných fotografií, 4 čiernobiele fotografie a 1062 citácií, ktoré zahrňujú aj súčasné odkazy z roku 2007.
  Monografia vznikla s podporou nasledujúcich inštitúcií:

  • Bioptická laboratoř, s.r.o., Mikulášské náměstí 4, 326 00 Plzeň, ČR
  • Cytopathos, s.r.o., Limbová 5, 830 07 Bratislava, SR
  • Registr nádorů ŠPAÚ FN a LF UK Plzeň, Alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, ČR

 • Obal publikácie

  Základy dermatohistopatológie pre kožných lekárov

  Zoltán Szép a kol.

  2008. 1.vydanie.
  ISBN 978-80-89352-06-7

  Recenzia

 • Obal publikácie

  Malý atlas renálnej biopsie

  Dušan Daniš, Marián Benčat

  Kniha "Malý atlas renálnej biopsie" je zameraná morfologicky a výrazne prakticky. Vychádza zo súboru 3500 renálnych biopsí. Opisuje najcharakteristickejšie morfologické nálezy pri hlavných typoch ochorení a upozorňuje na prípadné kombinácie obrazov a odchýlky od nich s dôrazom na eventuálne špecifiká. Publikácia obsahuje 171 citácií a je doplnená 120 farebnými a čiernobielymi schémami a fotografiami klasických farbení, elektrónovoptických nálezov, imunohistochemických a fluorescenčných obrazov.

 • Nádory ledvin dospělého věku

  Michal Michal, Ondřej Hes, Petr Mukenšnabl

  Kniha "Nádory ledvin dospělého věku" je monografia, ktorá sa zaoberá problematikou diagnostiky benígnych a malígnych nádorových ochorení obličiek v dospelom veku. Materiál pre túto knihu vychádza z takmer 4000 primárnych nádorových a pseudonádorových afekcií, ktoré boli zhromaždené čiastočne z archívov Šiklovho ústavu FN Plzeň a čiastočne z Registra nádorov a z konzultačných prípadov autorov knihy za posledných 10 rokov. Súbor nádorov, ktoré tvorili podklad pre vznik tejto publikácie pochádza z viac ako 40tich českých a slovenských ústavov patológie a z niekoľkých zahraničných pracovísk patológie. V knihe je kladený zvláštny dôraz na diferenciálnu diagnostiku nádorov a pseudonádorových lézií. Publikácia obsahuje viac ako 520 citácií. Pri ich výbere sa dbalo hlavne na prvocitácie vrátane niektorých originálnych publikácií starých viac ako 100 rokov a ďalej najnovšie citácie zahrňujúce tiež súčastné práce zo začiatku roku 2000. Monografia obsahuje celkom 120 farebných a čiernobielych fotografií.

  Voľne na Internetu

  Kniha "Nádory ledvin dospělého věku" je voľne dostupná na Internete na adrese

  www.medima.cz/nadoryledvin.