RNDr. Gomolčák Pavol, PhD., MPH

konzultant pre séro- a imunodiagnostiku,
manažér kvality

Zoznam publikácií

 1. Gomolčák P.: Antropologický rozbor populácie z 8.-9. Stor. v Komárne-Lodenici a jej vzťah k vybraným populáciám z obdobia avarskej ríše. XVII.Kongres Československých antropológov. Kamenec, 1985.
 2. Thurzo, M., Gomolčák, P., Lietava, J.: Pokus o diferenciálnu diagnózu ankylózy zápästia jedinca zo stredovekého pohrebiska v Modranoch, okres Komárno. Časopis národního múzea, 155, 3/4, 1986, 220-221.
 3. Smrčka, V., Gomolčák, P., Šimeček, V., Salaš: Skull asymmetry in prehistoric human skeletal remains. Anthropologie, XXIV/1, 1986.
 4. Danis, D., Slugen, I., Gomolcak, P., Pauer, M., Ondrias, F., Valach, A., Nyitrayova, O. Morphologic variants of IgA nephropathy Bratisl Lek Listy. 1988 Mar;89(3):167-72. Slovak. PMID: 3292012 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 5. Daniš, D., Slugeň, I., Kováč, A., Keiserová, E., Nyulassy, Š., Horváthová, J., Gomolčák, P., Černay, P.: Izolované imunofluorescenčné nálezy v renálnej biopsii. Čas.Lék. čes.,127, 1988, č.52., 1613-1616.
 6. Daniš, D., Slugeň, I., Gomolčák, P., Pauer, M., Ondriaš, F., Valach, A., Nyitrayová, O.: Morfologické varianty IgA-nefropathie. Bratisl.lek. Listy, 89, 1988, č.3. 167-172.
 7. Gomolčák, P.: Horizontálny profil tváre staroslovanskej populácie z Mikulčíc. Zbor. Slov. nar. múz., Prír. vedy, Vol. XXXIV, Bratislava, 1988, 87-104.
 8. Gomolčák, P.: Anthropologische charakteristik des skelettmaterials vom keltischen objekt 3b/85 aus der strasse Nálepkova ulica 19-21 in Bratislava. Zbor. Slov. nár. múz., LXXXII, História 28, 1988, 73-90.
 9. Daniš, D., Valach, A., Gomolčák, P., Pauer, M., Slugeň, I.: Diagnostický prínos monoklonálnych protilátok pri biopsii nádorov. Bratisl. Lek.Listy, 90, 1989, č.10, s. 776.
 10. Pauer M., Slugeň I., Belan V., Gomolčák P., Ondriaš F.: Zriedkavý tumor pankreasu. Vedecká pracovná schôdza. Trebišov, 1989.
 11. Daniš D., Valach A., Gomolčák P., Pauer M., Slugeň I.: Diagnostický prínos monoklonálnych a polyklonálnych protilátok v biopsii nádorov. Pracovná schôdza SLS, 13.3.1989, Bratislava
 12. Daniš D., Gomolčák P., Pauer M., Slugeň I.: Imunohistochemické metódy v diagnostike nádorov pečene. XI. celoštátny vedecký zjazd čsl. patológov, 22. - 24.11.1989, Nové Zámky
 13. Lukáš, Z., Michal, M., Plank, L., Gomolčák, P., Mačák, J.: Zkušenosti s použití naších a dovážených protilátek v imunohistochémie. Inform. list Obce patol., No.3., 1990, s:1 – 4.
 14. Lukáš, Z., Michal, M., Plank, L., Gomolčák, P., Mačák, J.: Imunohistochemické a imunofluorescenční metódy v histopatologické diagnostice. Súhr prác XLI. celost. ved. zjazdu čs. patol., Prešov, 1990., s: 71.
 15. Gomolčák P., Kešiarová J., Bajnociová I.: Naše skúsenosti s použitím kitu StreptABComplex HRP pri dôkaze niektorých hormónov adenohypofýzy. 6.Pezinské histochemické popoludnie, 1990.
 16. Daniš D., Slugeň I., Gomolčák P., Pauer M.: Imunhogistochemické metódy v diagnostike nádorov pečene. XXXIV. vedecká konferencia patológov, 17. - 18.5.1990, Blahová
 17. Dorociak, F., Pauer, M., Šteňo, J., Gomolčák, P.: Naše prvé skúsenosti s imunohistochemickou diagnostikou adenómou hypofýzy z bioptického materiálu. XXXIV. vedecká konferenci patológov, Bláhová, úhrn prednášok a posterov, 1990, s:24.
 18. Slugeň, I., Ďurčanský, D., Orban, A., Pauer, M., Fiala, P., Gomolčák, P.: Polyarteritída prekrytá ťažkou pyelonefritídou. XXXV. Vedecká konferencia patológov. Zborník, Lučenec, 1991.
 19. Zamecnik, M., Patrikova, J., Gomolcak, P.: Heterogeneous carcinoma of the gallbladder with neuroendocrine differentiation. Cesk Patol. 1992 May;28(2):106-12. Slovak. PMID: 1321005 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 20. Vojtuš, V., Hlavčák, P., Botka, M., Nyitrayová, O., Gomolčák, P., Slugeň, I.: Angiogenéza a vznik mikrocirkulácie v malígnych nádoroch. XXXVI. Vedecká konferencia spoločnosti patológov, Zborník, Bratislava, 1992.
 21. Daniš D., Gomolčák P., Frohlich J., Slugeň I., Pauer M.: Niektoré možnosti imunohistochemickej diagnostiky mozgových nádorov. XXXXIII. celostátní vedecký sjezd čsl. patológů, 3. - 5.9.1992, Brno
 22. Zamecnik, M., Patrikova, J., Gomolcak, P.: Yolk sac carcinoma of the stomach with gastrin positivity. Hum Pathol. 1993 Aug;24(8):927-8. PMID: 8375864 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 23. Slugeň I., Nyitrayová O., Gomolčák P., Pavlovič M., Furková K., Daniš D., Slováková A.: „Nešpecifickosť“ malých abnormalít glomerulov /MAG/ ? XXXVII. vedecký zjazd slovenských patológov, 20. - 21.5.1993, Nitra
 24. Slugeň I., Nyitrayová O., Gomolčák P., Pavlovič M., Kováč A., Furková K., Daniš D., Pauer M.: Nálezy v glomeruloch pri chronickej tubulointersticiálnej nefritíde /TIN/. XXXVII. vedecký zjazd patológov, 20. - 21.5.1993, Nitra
 25. Slugeň I., Pavlovič M., Orban A., Gomolčák P., Nyitrayová O., Daniš D., Furková K.: Malé abnormality glomerulov /MAG/ pri chronických tubulointersticiálnych nefritídach. 23. kongres slovenskej a českej nefrologickej spoločnosti, 24. - 27.5.1993, Bratislava
 26. Daniš D., Pavlovič M., Orban A., Gomolčák P., Furková K., Slugeň I.: Diagnóza chronickej tubulointersticiálnej nefritídy v biopsii. 23. kongres slovenskej a českej nefrologickej spoločnosti, 24. - 27.5.1993, Bratislava
 27. Slugeň I., Daniš D., Nyitrayová O., Gomolčák P.: Glomerulárne adaptačné zmeny /GAZ/. I. zjazd českých a slovenských patológov, 1. - 3.9.1993, Hradec Králové
 28. Gürtler, L., Gomolčák, P., Podivinský, F., Oltman.: Serological autoimmune phenomena in chronic hepatobiliary diseases. In Book of obstracts „Liver and drugs“ 1 st. Int. Symp. On Hepatology and Clinical Pharmacology, Bratislava, 1994: 49.
 29. Gomolčák, P., Kešjarová, J., Fašková, D.: Monoklonálne protilátky a mikrovlny v patológii. 15. pracovní dny imunoanalýzy, Sborník, Seč, 1994, 27. (cena za najlepšiu prednášku).
 30. Gomolčák, P.: Mikrovlny v imunohistochémii. Výuková báza IVZ, Učebný text, Bratislava, 1994, 1-23.
 31. Slugeň I., Daniš D., Nyitrayová O., Nyulassy Š., Gomolčák P., Macúch J.: Hodnotenie malých abnormalít glomerulov /MAG/. II. zjazd slovenských a českých patológov, 29. - 30.1994, Nitra
 32. Gürtler, L., Gomolčák, P., Oltman.: Serological autoimmune phenomena in chronic hepatobiliary diseases Hepatopatie a imunlogie, Sborník, 1995: 41.
 33. Gomolčák P.: Princípy a možnosti imunohistochemickej diagnostiky s použitím produktov firmy Biomeda. Biomeda work shop, Bratislava, 1995.
 34. Reichrtová, E., Randová, Ľ., Čižnár, I., Gomolčák, P.: Allergic disorders prediction and placental lessions related to enviromental conditions. XIX Nordic congress on allergology, Helsinki, August 10. – 13., 1996.
 35. Reichertová, E., Palkovičová, Ľ., Selecká, J., Dorociak, F., Gomolčák, P.: Kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zmien v ľudskej placente vo vzťahu k životnému prostrediu. IV. Zjazd slovenských a českých patológov, Abstrakt, Bratislava, 24.-25. septembra 1996.
 36. Gürtler Ľ., Štefanková I., Gomolčák P.: Sérologická diagnostika autoimúnnych ochorení pečene a žlčových ciest. XV. Dni mladých internistov. Martin, 1996.
 37. Gomolčák, P.: Základy imunohistochémie v patológii. Institut pro další vzdělavání pracovníků ve zdravotníctví, Brno, 1997, 1-91 ISBN 80-7013-239-6.
 38. Zamecnik, M., Gomolcak, P.: Perineurioma. Cesk Patol. 1997 Feb;33(1):28-30. Slovak. PMID: 9221216 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 39. Zamecnik, M., Gomolcak, P.: A case of perineurioma. Gen Diagn Pathol. 1997 Dec;143(4):261. PMID: 9489962 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 40. Janík P., D.Daniš, Gomolčák P., Slugeň I.:Úskalia racionálnej laboratórnej diagnostiky. Diagnóza 4, 1997, č.4, s. 72-74
 41. Daniš, D., Slugeň, I., Gomolčák, P., Nyitrayová, O., Šagát, T., Pribilincová, V.: Dva lymfómy diagnostikované v renálnej biopsii (RB). Súhrny, XXXIX. Vedecký zjazd slovenských patológov, Píla, 1997.
 42. Daniš, D., Slugeň, I., Gomolčák, P., Nyitrayová, O., Nyulassy, Š.: Wegenerova granulomatóza (WG) ako nekrotizujúca glomerulitída v renálnej biopsii. Súhrny, XXXIX. Vedecký zjazd slovenských patológov, Píla, 1997.
 43. Gomolčák P., Gürtler Ľ.: Prínos nepriamej imunofluorescencie v diagnostike autoimunných ochorení. Labmed Preliminary. 1.Medzinárodné sympózium o laboratórnej medicíne v SR, Bratislava, 1997, poster.
 44. Daniš D., Slugeň I., Gomolčák P., Nyitrayová O., Šagát T., Pribilincová V. /Bratislava/: Dva lymfómy diagnostikované v renálnej biopsii /RB/, XXXIX. vedecký zjazd slovenských patológov s medzinárodnou účasťou, 5.-6.6.1997, Píla
 45. Slugeň I., Daniš D., Gomolčák P., O. Nyitrayová, Š. Nyulassy /Bratislava/: Wegenerova granulomatóza /WG/ ako nekrotizujúca glomerulitída v renálnej biopsii /RB/, XXXIX. vedecký zjazd slovenských patológov s medzinárodnou účaťou, 5.-6.6.1997, Píla
 46. Vidiščák, M., Smrek, M., Cingel, V., Pekarovi, E., Dorociak, F., Gomolčák, P.: Neuronálne intestinálne malformácie. Príčina porúch pasáže a vyprázdňovania detí. Česko-slovenská pediatrie. 52., 1997, s:32.
 47. Gomolčák, P.: Antropológia. In: Rozum do vrecka. Mladé letá, Bratislava, 1998, druhé vydanie, s. 134.
 48. Zamečník, M., Majerčík, M., Gomolčák, P.: Renal angiomyolipoma resembling gastrointestinal stromal tumor with skenoid fibers. Annls Diagn Pathol 2/6: 1–5, 1998.
 49. Daniš. D., Slugeň. I., Nyitrayová. O., Gomolčák. P., Nyulassy. Š., Pavlovič., Kováč. A.: Znak progresie v renálnych biopsiách. Vedecký zjazd slovenských a českých patológov s medzinárodnou účasťou, Zemplínska Šírava, 1998, Súhrny, s. 23.
 50. Gürtler Ľ., Gomolčák P.: Ako interpretovať výsledky nepriamej imunofluorescencie pri detekcii cirkulujúcich autoprotilátok. 42. Výročný zjazd českých a slovenských reumatológov. Brno, 1998.
 51. Gomolčák P., Gürtler Ľ., Furmančoková M.: Nepriama imunofluorescencia pri detekcii cirkulujúcich autoprotilátok. VI. Vedecký zjazd slovenských a českých patológov. Z. Šírava, 1998, poster.
 52. Cebecauer L., Gomolčák P.: Autoprotilátky - orgánovo špecifické a nešpecifické či pre chorobu špecifické a s chorobou asociované. Piešťany, 1998.
 53. Janík P., D.Daniš, Gomolčák P., Slugeň I.:Úskalia racionálnej laboratórnej diagnostiky, II. medzinárodné sympózium o laboratórnej medicíne v SR, 25.-27.3.1998, Bratislava
 54. Daniš D., Slugeň I., Nyitrayová O., Gomolčák P., Nyulassy Š., Pavlovič M., Kováč A.: Znaky progresie v renálnych biopsiách, VI. vedecký zjazd slovenských a českých patológov s medzinárodnou účasťou, 10.-12.9.1998, Zemplínska Šírava
 55. Zamecnik, M., Michal, M., Gomolcak, P.:Extraskeletal myxoid chondrosarcoma with neuroendocrine differentiation. Cesk Patol. 1999 Jul;35(3):90-3. Slovak. PMID: 11038663 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 56. Zamecnik, M., Majercik, M., Gomolcak, P.: Renal angiomyolipoma resembling gastrointestinal stromal tumor with sfenoid fibers. Ann Diagn Pathol. 1999 Apr;3(2):88-91. PMID: 10196388 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 57. Gomolčák, P., Janík, P., Kocmundová, D.: Štandardizácia imunohistochemických metód. Souhrny k VII. Sjezdu českých a slovenských patologů, České Budějovice, 29.09. – 1.10.1999.
 58. Daniš D., Gomolčák P.,Janík P.: Tkanivové prognostické faktory karcinómu prsníka. Celoštátna vedecká pracovná schôdza SGPS na tému „Nádory prsníka“, Bratislava 10.09.1999
 59. Zamecnik, M., Gomolcak, P.: Composite multicystic mesothelioma and adenomatoid tumor of the ovary: additional observation suggesting common histogenesis of both lesions. Cesk Patol. 2000 Oct;36(4):160-2. PMID: 11378909 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 60. Zamecnik, M., Skalova, A., Michal, M., Gomolcak, P.: Aggressive angiomyxoma with multinucleated giant cells: a lesion mimicking liposarcoma. Am J Dermatopathol. 2000 Aug;22(4):368-71. PMID: 10949464 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 61. Gomolčák, P., Janík, P., Kocmundová, D.: Štandardizácia v imunohistochémii. Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, ročník VI., 3/2000: s. 111 – 113.
 62. Danihel, Ľ., Gomolčák, P., Korbel, M., Palkovič, M., Porubský, J., Vojtaššák, J., Repiská, V., Babál, P.: Bcl-2 expression in trophoblastic cells during pregnancy. The Histochemical Journal 33, 2001, pp. 469 – 497.
 63. Danihel, Ľ., Repiská, V., Vojtaššák, J., Korbel, M., Bohmer, D., Gomolčák, P., Babál, P.: Molecular biology in differential diagnosis of gestational trophoblastic disease. The Histochemical Journal 33, 2001, pp. 469 – 497.
 64. Danihel, Ľ., Babál, P., Gomolčák, P., Janík, P., Korbel, M., Vojtaššák, J.: Identifikácia markerov proliferačnej aktivity a apoptózy v bunkách trofoblastu za fyziologických a patologických stavov. Acta Universitatis Palackianae Olamucensis Facultas Mediace. Biomedical Pápera, 145, 2001, s.30.
 65. Danihel, L., Gomolcak, P., Korbel, M., Pruzinec, J., Vojtassak, J., Janik, P., Babal, P.: Expression of proliferation and apoptotic markers in human placenta dutiny pregnancy. Acta Histochem. 2002;104(4):335-8. PMID: 12553697 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 66. Zamecnik, M., Koys, F., Gomolcak, P.: Atypical cellular perineurioma. Histopathology. 2002 Mar;40(3):296-9. No abstract available. PMID: 11895499 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 67. Stara, M., Bopegamage, S., Vargova, A., Petrovicova, A., Gomolcak, P.: Immunohistochemical studie sof the small intestine of mice infected orally with coxsackieviruses B3(CVB3) and B4 (CVB4). XII th international congress of virology, Paris, 2002, abstracts, V-690.
 68. Gomolčák, P., Danihel, Ľ., Vojtaššák, J., Repiská, V., Babál, P.:: Identifikácia c-erbB2, c-myc v tkanive placenty počas tehotenstva. IX. zjazd slovenských a českých patológov s medzinárodnou účasťou, Martin, 2002.
 69. Gomolčák, P., Danihel, Ľ., Vojtaššák, J., Repiská, V., Babál, P.: Expresia niektorých onkogénov v tkanive trofoblastu počas tehotnosti Histochemický deň, Bratislava 2002. nestr.
 70. Bopegamage, S.A., Borsanyiova, M, Vargova, A, Petrovicova, A, Benkovicova, M, Gomolcak, P (2003): Coxsackievirus infection of mice I. Viral kinetics and histopathological changes in the experimentally coxscakieviruses B3 and B4 orally infected mice. Acta virologica 47, no. 4. 245-251.
 71. Bopegamage, S.A, Stara, M., Vargova, A., Petrovicova, A., Benkovicova, M., Gomolcak, P., Kazar, J. (2003) Experimental oral coxsackievirus B4 infection of mice. 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Glasgow, UK, 10-13th May 2003. Clinical Microbiology and Infection, 9, no. 6.
 72. Ilavska, A., Beno, I., Gomolcak, P., Paulovicova, E.: Can serologic markers be indicators of dietary errors in patients with celiac disease? Vnitr Lek. 2004 Mar;50(3):208-12. Slovak. PMID: 15125371 [PubMed - indexed for MEDLINE].
 73. Bopegamage, S., Kovacova, J., Vargová, A., Motusova, J., Borsanyiova, M., Petrovicova, A., Gomolcak, P., Benkovicova, M., Galama, J.: The fate of the pankreas in mice experimentally inected with coxsackievirus (CVB) by the oral and intraperitoneal routes. IInd. european congress of virology, eurovirology 2004, Madrid, abstracts, O5-2.
 74. Janáková, Ľ., Kajo, K., Kwiatkovská, Z., Žubor, P, Machálková, K., Gomolčák, P.: Pravdepodobnosť HER-2 stavu v karcinómoch prskej žľazy na základe korelácií so stupňom diferenciácie a stavom hormonových receptorov. 12. kongres Slovenskej a Českej společnosti patológov s medzinárodnou účasťou. Zborník vedeckých prác, Martin, 2004, s:16.
 75. Kovačová, J, Bopegamage, S., Vargova, A., Motusová, J., Borsanyiová, M., Petrovičová, A., Benkovičová, M., Gomolčák, P. (2004): Histopathological follow-up of the pancreas and small intestines of mice experimentally infected by the oral and intraperitoneal route. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague, Czech Republic 1-4 May 2004. In: Clinical Microbiology and Infection, Vol.10, Suppl 3, May 2004, p.237.
 76. Kovacová, J., Bopegamage, S., Gomolčák, P., van Kuppeveld, F., Galama, J.: Immunohistochemical detection of coxsackievirus in pankreas and small intestine. European study group on the biology of picornaviruses, 2005, abstract book, Lunteres, Netherlands, H21.
 77. Bopegamage, S., Kovacova, J., Motusova, J., Borsanyiova, M., Petrovicova, A., Gomolcak, P., Benkovicova, M., van Kuppeveld, F., Galama, J.: Peyer´s patches not infected after Coxsackievirus B infection mice. European study group on the biology of picornaviruses, 2005, abstract book, Lunteres, Netherlands, H20.
 78. Gomolčák, P.: Štandardizácia a kontrola kvality v imunohistochemickom laboratóriu. Záverečná práca štúdia „Master of public health“, 2005, s. 75.
 79. Mikušová, R., Pospíšilová, V., Pavlíková, D., Gomolčák, P., Mikulajová, M., Zlatoš, J.: Týmus detí s vrodenými ochoreniami srdca. Bratislava, Slovenská biologická spoločnosť, SAV, 2005, s:48-50.
 80. Pospíšilová, V., Pavlíková, D., Gomolčák, P., Mikulajová, M, Zlatoš, J.: Morfogenetický význam epibranchiálnych plakód. Bratislava, Slovenska biologická spoločnosť SAV, 2005, s: 62-64.
 81. Mikušová, R., Pospíšilová, V., Pavlíková, D., Mikulajová, M., Gomolčák, P.: Changed thymic structure of children with some heart defects. Progres in Basic, Applied and Diagnostic Histochemistry, Programme and abstracts, Brno, 2005, s:70.
 82. Gomolčák, P., Danihel, Ľ., Šišovský, V.: E-cadherín, alfa-inhibín a calponínu – biologicky aktivně látky štruktúrach trofoblastu. Lojdov histochemický deň, Program a abstrakty, Bratislava, 2005, s: 8.
 83. Gürtler, Ľ., Pekarková, B., Gomolčák, P.: Imunologická diagnostika celiakie. Česká a slovenská gastroenterológie a hepatológie. 59, 2005, s: 22.
 84. Bopegamage, S., Kovacova, J., Vargova, A., Motusova, J, Petrovicova,, A., Benkovicova, M., Gomolcak, P., Bakkers, J., van Kuppeveld, F., Melchers, W. J. G., and Galama, J. M. (2005): Coxsackie B virus infection of mice: inoculation by the oral route protects the pancreas from damage, but not from infection. Journal of General Virolology, 86, 3271-3280.
 85. Bopegamage S., Kovacova J., Vargova A., Matusova, J., Borsanyiova M. Gomolcak, P., Benkovičová M, van Kuppeveld F., Galama, J. (2005): Peyer’s Patches not infected after oral Coxsackievirus B infection of mice. EUROPIC, Luntern, the Netherlands.
 86. Kovacova J., Bopegamage S., Gomolcak, P., van Kuppeveld F., Galama J. (2005): Immunohistochemical detection of coxsackievirus expression in pancreas and small intestine. EUROPIC, Luntern, the Netherlands.
 87. Gomolčák, P., Danihel, Ľ., Palkovič, M.: Identifikácia e-cadherinu, alfa-inhibinu a calponinu v štuktúrach trofoblastu. In: Morfológia v súčasnosti, UK Bratislava, 2006, s:37-46, ISBN 80-223-2029-3.
 88. Gomolčák, P., Danihel, Ľ.: Analýza MMP-2 a tPA v štruktúrach trofoblastu za fyziologických a patologických stavov. In: Morfológia v súčasnosti, UK Bratislava, 2006, s:47-55, ISBN 80-223-2029-3.
 89. Benčat, M., Gomolčák, P., Lauko, L., Papanová, J.:Naše skúsenosti s imunofluorescenčným vyšetrením sér pacientov s podozrením na autoimúnne ochorenia. Alergie, Čsl.supplementum 2, 2006, P-134.
 90. Keleová, A., Kalina, P, Gomolčák, P.: Antineurónové protilátky. Klinická imunológia a alergológia, 15, 1, 2006, s:30.
 91. Bernasovská, G., Demeš, M., Okša, A., Pavlovič, M., Vahančík, A., Nyitrayová, O., Gomolčák, P., Daniš, D.: Kolagenofibrotická glomerulopatia - raritná glomerulonefritída. Vnitř Lék., 2006, 52(12), s:1200 - 1204.
 92. Bopegamage, S., Motusova, J., Petrovicova, A., Badurova, M., Benkovicova, M., Gomolcak,P., Galama., J. (2006): Pancreas of Experimentally Infected Mice. European Study Group on the Molecular Biology of Picornaviruses (EUROPIC), Saariselkä, Finland, 26. November - 1.December.
 93. Badurova, M., Motusova, J., Petrovicova, A., Gomolcak, P., Galama, J., Bopegamage, S. (2007): Localization of enteroviral capsid protein VP1 in the pancreas of mice experimentally infected with CVB3-Nancy and CVB4-E2. 3rd European Congress of Virology, Norimberg, Nemecko, 1.-5. September.
 94. Motusova, J., Badurova, M., Petrovicova, A., Gomolcak, P., Galama, J., Bopegamage, S. (2007): Viral kinetics of coxsackievirus B4-E2 in Non-Obese Diabetic (NOD) mice infected by the oral route. 3rd European Congress of Virology, Norimberg, Nemecko, 1.-5. September.
 95. Badurova, M., Motusova, J., Petrovicova, A., Gomolcak, P., Sojka, M., Galama, J., Bopegamage, S. (2008) Relevence of presence of virus and insulin in the coxsackievirus infected mice. XV meeting of the European Study Group on the Molecular Biology of Picornaviruses (EUROPIC), Sitges, Barcelona, May 26 -30, P72.
 96. Badurova, M., Motusova, J., Petrovicova, A., Gomolcak, P., Oikarinen, M., Hyotty, H., Tauriain, S., Galama, J., Bopegamage, S. (2008): Viral markers in the small intestine of coxsackievirus B (CVB) infected mice. Journal of Clinical Virology Annual Meeting, Saariselka, Finland, 43, P10-22, 55.
 97. Badurova, M., Motusova, J., Petrovicova, A., Gomolcak, P., Sojka, M., Galama, J., Bopegamage, S. (2008) Relevence of presence of virus and insulin in the coxsackievirus infected mice. XV meeting of the European Study Group on the Molecular Biology of Picornaviruses (EUROPIC), Sitges, Barcelona, May 26 -30, P72.
 98. Pura M., Boe Wolff A. S., Kreze Jr A., Gomolcak P., Vaňuga P., Ochodnicky M., Husebye E. S. (2011): Superior role of urinary-free cortisol to serum cortisol in evaluation of the adequacy of glucocorticoid replacement therapy in Addison disease. In: New methods for diagnosis and treatment of primary adrenocortical insufficiency (Addison disease), TWOR, Slovakia, 2011 Paper IV. ISBN 978-80-970570-0-8
 99. Pura M., Boe Wolff A. S., Gomolčák P., Moravčíková A., Kentoš P., Daniš D., Putz Z., Husebye E. S. (2011): Autoimmune gastrointestinal disorders – data suggestive for routine autoantibody screening in patients with Addison disease. In: New methods for diagnosis and treatment of primary adrenocortical insufficiency (Addison disease), TWOR, Slovakia, 2011 Paper V. ISBN 978-80-970570-0-8
 100. Bopegamage S., Precechtelová J., Marosova L., Stipalova D., Sojka M., Borsanyiova M., Gomolcak P., Berakova K., Galama J. (2012): Outcome of challenge with coxsackievirus B4 in young mice after maternal infection with the same virus during gestation. Federation of European Microbiological Societies FEMS Immunol Med Microbiol 64 (2012) 184–190.
 101. Bopegamage S., Precechtelová J., Marosova L., Stipalova D., Sojka M., Borsanyiova M., Gomolcak P., Berakova K., Galama J. (2012): Influence on the disease after challenge infection of offspring of Coxsackievirus B4 infected gravid mice. FEMS Immunology &Medical Microbiology. FEMS Immunology and medical microbiology, 64, 184-190, 2012.
 102. Precechtelova J., Borsanyiova M., Stipalova D., Sarmirova S., Gomolcak P., Berakova K., Bopegamage S. (2014): Pathophysiology of the pancreas after oral infection of genetically diverse mice with coxsackievirus B4-E2. Arch Virol. Vol.196. No10

Výskumné projekty

 1. Slugeň, I., Horváthová, J., Černay, P., Kováč, A., Pavlovič, M., Šašinka, M., Nyulassy, Š., Menkyna, R., Pauer, M., Ondriaš, F., Daniš, D., Gomolčák, P., Bérešová, M., Balážová, M., Maruniaková, M., Čunderlíková, M.: Imunohistochemické nálezy pri tubulointersticiálnych nefritídach. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy MzaSV SSR, č. 11-02-01, Bratislava, 1988, s. 53.
 2. Slugeň, I., Daniš, D., Nyitrayová, O., Nyulassy, Š., Pavlovič, M., Kováč, A., Furková, K., Orban, A., Hlavčák, P., Gomolčák, P., Slováková, A.: Zmeny v stene kapilár glomerulov pri chronických tubulointersticiálnych nefritídach v biopsiách (ako aj pri iných nefropatiách a s prihliadnutím na zhrubnutie bazálnych membrán tubulov pri diabetes mellitus). Záverečná správa vedecko-technického projektu GAT 03 č.93-536-03-37, 15. Bratislava, 1996, s. 126.
 3. Slugeň, I., Daniš, D., Nyulassy, Š., Kováč, A., Furková, K., Šagát, T., Orban, A., Gomolčák, P., Nyitrayová, O., Slováková, A., Dorociak, F., Kocmundová, D., Jenčová, A., Fašková, D., Matúšová, J.: Možnosti určenia prognózy glomerulonefritíd z renálnej biopsie. Vedecko-technický projekt MZ SR číslo projektu: 95-03-01
 4. Účasť enterovírusovej infekcie na vzniku a priebehu závažných ochorení kardiovaskulárneho systému a ďalších chronických ochorení. Výskumný ústav preventívnej medicíny, Číslo projektu: 04922203
 5. PLACENTAL UPTAKE AND TRANSFER OF ENVIRONMENTAL CHEMICALS WITH RESPECT TO ALLERGY IN CHILDHOOD YEARS. Výskumný ústav preventívnej medicíny, Číslo projektu: QLK4-CT-2000-00279

Kontakt

Základné kontaktné údaje nájdete na stránke Kontakty.