Vyšetrenie protilátok proti bazálnej membráne je väčšinou viazané na diagnostiku autoimunitných pľuzgierovitých ochorení kože v spojení s priamým imunofluorescenčným vyšetrením odobratej vzorky kože. Pri vyšetrení sa sledujú aj protilátky proti dezmozómom, medzibunkovému tmelu a proti bazálnym bunkám.

Antigény

Cieľové antigény pre cirkulujúce protilátky sú lokalizované v bazálnej membráne a epitelových bunkách. Patria k ním antigény pre bulózny pemphigoid (BP220/BP180), laminin5, uncein, ladinin (LAD-1) a kolagén VII.

Detekčné metódy

Cirkulujúce protilátky sú dokazované na zdravých substrátoch ľudskej alebo opičej kože. Ako pomocné tkaniva sa používajú jazyk potkana a ezofagus opice. Výsledky nepriamej IF by mali byť korelované s vyšetrením priamej IF a histologickým nálezom bioptickej vzorky. Dôležitým prvkom správnej diagnostiky je odber tkaniva prie priamu IF.

Klinická relevancia

Pemphigus vulgarisdezmoglein 3 dezmozómov
Pemphigus fliaceusdezmoglein 1
Paraneoplastický pemphigusdezmoplakin 1, BP230+190+170
IgA pemphigusdesmocolin-1
Bulozny pemphigoidBP230/BP18080 %
Herpes gestationisBP18020 %
Cicatrical pemphigoidBP180 α subjednotka laminin530 %
Epidermolysis bullosa acquisitaCollagen VII, uncein50 %
IgA lineárne ochoreniaLAD-1

Indikácia

Vyšetrenie je indikované v prvom rade v súvislosti s diferenciálnou diagnostikou bulóznych dermatóz. Odlíšenie jednotlivých entít závisí od:

  1. klinického obrazu
  2. určení depozít imunoglobulínu a komplementu v koži
  3. zistení relevantných autoprotilátok v sére

  • Obrázok 1. ABMA

Literatúra

  • STROCH, WB: Immunofluorescence in clinical immunology. Birkhäuser-Verlag, Basel-Boston-Berlin, 2000, s.231, ISBN 3-7643-6182-4.
  • BRADWELL, AR. – STOKES, RP. – MEAD GP. 1999. Advanced Atlas of Autoantibody Patterns. England: AR Bradwell, 1999. 112 s. ISBN 0704485109.