Po ich objavení v roku 1970 sa AGA protilátky stali na určitý čas jediným sérologickým testom schopným identifikovať pacientov s celiakiou. Neskôr sa zistilo, že gliadín prítomný v potravinách vyrobených z pšenice, jačmeňa a ryže je modifikovaný enzýmom tkanivová transglutamináza (tTG) prítomnom v extracelulárnom priestore sliznice čreva. Premena zbytkov glutamínu na kys.glutamovú napomáha naviazaniu glutamínových peptidov na HLA angigény II. triedy DQ2 alebo DQ8, ktoré exprimujú antigen precentujúce bunky. Gliadín je cieľovou štruktúrou pre celiakiu. Niektorí pacienti s glutén senzitívnou enteropatiou trpia Duhringovou herpetiformnou dermatitídou a chronickými ochoreniami kože spojenými s tvorbou pľuzgierov.

Antigény

Cieľovú štruktúrou pre protilátky tvorí 9 -15 rôznych peptidov gluténu. Tieto peptidy pochádzajúce z α gliadínu, γ-gliadínu a glutenínu sú prostredníctvom tTG modifikované. Zvýšenie negatívneho náboja molekúl , ktoré sprostredkujú väzbu na HLA angigény II. triedy DQ2 alebo DQ8 oveľa účinnejšie exprimujú antigen precentujúcim bunkám. Predpokladá sa však, že vysoký obsah prolínu spôsobuje relatívnu rezistenciu gladínových peptidov voči emzymatickej degradácii v gastrointestinálnom trakte.

Detekčné metódy

Detekcia protilátok AGA sa vykonáva metógou NIF a ELISa testom Test pomoceu NIF je založený na aplikácii purifikovaných alebo rekombinantných (GAF) antigénoch ako monošpecifického substrátu. a dosahujú až 98 % koreláciu s ELISA testom. GAF-3x substrát je je rekombnantný gliadinový peptid ktorý má vyššiu senzitivitu a oveľa vyššiu špecifitu (99 %). Test na AGA by mal byť kombinovaný s vyšetrením protilátok proti AEmA, a ARA. Jeho význam stúpa u pacientov mladších ako 5 rokov.

Klinická relevancia

V priebehu aktívnej fázy glutén.senzitívnej enteropatie sú protilátky v triede IgA proti AGA, AEmA a ARA prítomne stále. Na presné stanovenie CD je potrebná biopsia duodena. Pozitivita AGA nekonfirmuje s pozit ARA, TTG a AEmA. Môže mať diagnostický význam v detskom veku . Senzitivita a špecifita tTG a AEmA pre CD je 95 -99 % a - 100 % ale AGA môže byť nižšia. V niektorých prípadoch celiakie u detí mladších ako 5 rokov môže byť test na tTG /AEmA negatívny, ale AGA pozit. AGA test môže byť použitý ako kontrola gluténovej diéty. Protilátky sa strácajú asi po 3 – 9 mesiacoch.

Indikácia

Atypické symptómy (infertilita, osteoporóza), Celiakia, Dermatitis herpetiformis Duhring (10 %), chronické ochorenia kože spojenými s tvorbou pľuzgierov AIH, PBC.

  • Obrázok 1. AGA

Literatúra

  • SHOENFELD, Y. – GERSHWIN, ME. – MERONI, PL. 2007. Autoantibodies. Second Edition. Italy: Elsevier, 2007. 862s. ISBN: 978-0-444-52763-9.
  • DIETRICH, W. – EHNIS, T. – BAUER, M.– VOLTA, U. – RIECKEN, EO. – SCHUPPAN, D.Indicationof tissue transglutaminaseas the autoantigen of celiac dissease . NatMed 1997, 3, s. 797-801.
  • QIAO, SW. – BERGSENG, E. – MOLBERG, O. – JUNG, G. – FLECKENSTEIN, B. – SOLLID, LM. Refining the rules of gladin T cell epitope binding to the disease-associated DQ2 molecule in coeliac disease“Importance of proline spacing and glutamine deamidation. J Immunol 2005, 175, s.254-261.
  • UNSWORTH, DJ. – MANUEL, PD – WALKER-SMITH, JA. – CAMBELL, CA. – JOHNSON, GD.– HOLBOROW, EJ. New immunofluorescent blood test for gluten sensitivity. Arch Dis Child, 1981, 56, s:864-868.
  • HUMBERT, P. – PELLETIER, F. – DRENO, B. – PEZENAT, E. – AUBIN, F. Gluten intolerance and skin diseases. Eur J Dermatol 16, 2006, s:4-11.