PHOSPHOLIPASE A2 RECEPTOR (PLA2R)
Nový marker vyšetrenia primárnej membránovej glomerulonefritídy (pMGN)

Cieľový antigén: PLA2 – transfekované bunky

Detekcia autoprotilátok proti PLA2R je užitočným markerom pri diagnostike pMGN pôvodne označovanej ako idiopatická membránová nefropatia.

Autoimunitný mechanizmus MGN bol po prvýkrát popísaný v roku 2009. Ochorenie je výsledkom autoimunitnej reakcie s transmembránovým gykoproteínovým receptorom, ktorý je exprimovaný na povrchu podocytov v glomeruloch. Imunokomplexy, ktoré vznikajú naviazaním cirkulujúcich protilátok na PLA2 receptor, sa vytvárajú in situ a môžu spustiť aktiváciu komplementu, ktorá spôsobí poškodenie podocytov a močovo-krvnej bariéry. Tento proces vedie k proteinúrii.
MGN sa vyskytuje u všetkých etnických skupín, prevalentne u mužov nad 40 rokov.

Primárna MGN by mala byť odlíšená od sekundárnej (sMGN), ktorá vzniká následkom infekcie, pri drogovej terapii, abúze, dôsledkom toxínov a iných vplyvoch.

Diagnostika MGN je založená na histologickom, imunofluorescenčnom a elektrónovo optickom vyšetrení tkaniva obličky získaného perkutánnym odberom.

Sérologická diagnostika pMGN je menej časovo náročná a menej stresujúca pre pacienta. Identifikácia protilátok proti PLA2 receptoru (typu M) ako cieľovému antigénu cirkulujúcich protilátok môže byť dôležitým nástrojom neinvazívnej diagnostiky.

Autoprotilátky triedy IgG sú vysoko špecifické. Môžu byť detegované v sérach 70 – 75 % pacientov. Nevyskytujú sa u zdravých jedincov a pacientov s lupusom alebo IgA nefropatiou.

Odber krvi: skúmavka
Odoslanie vzorky pri izbovej teplote čo najskôr.
Najneskôr do 3 hodín musí byť sérum odsaté a schladené na 2°C – 8°C.
Sérum NEMRAZIŤ čo najskôr doručiť do laboratória. Uchovať v chladničke do príchodu zvozu.

Interferencie: lipémia, hemolýza

  • Pozitívne sérum pacienta s pMGN. Protilátky proti PLA2 receptoru na transfekovaných bunkách.
    Obrázok 1.
    Pozitívne sérum pacienta s pMGN. Protilátky proti PLA2 receptoru na transfekovaných bunkách.
  • Pozitívne sérum pacienta s protilátkami proti bazálnym membránam glomerulov pri anti GBM glomerulonefritíde. Vyšetrené na tkanive obličky.
    Obrázok 2.
    Pozitívne sérum pacienta s protilátkami proti bazálnym membránam glomerulov pri anti GBM glomerulonefritíde. Vyšetrené na tkanive obličky.